vasario 29, 2020 Jugma UAB

Dar viena aktuali tema – pelno nesiekiančių įmonių buhalterinė apskaita

Kiekvienas, turintis bent minimalų finansinį raštingumą, žino, jog bet koks verslas, nepriklausomai nuo šio krypties, privalo rūpintis savo buhalterinės apskaitos tvarkymu. Ten, kur yra pinigai, visada išlyla buhalterinės apskaitos būtinybė. Kyla klausimas, ar egzistuoja tokia sąvoka kaip „pelno nesiekiančių įmonių buhalterinė apskaita“? Juk, logiškai mąstant, pastarosios dirba ne dėl pelno (ar tikrai?), tad ir buhalterinė apskaita, atrodytų, yra nereikalinga. Iš tiesų visos įmonės, nepaisant jų juridinio asmens tipo, negali apsieiti be buhalterinės apskaitos ir šiuos darbus atliekančio žmogaus. Šiame straipsnyje apžvelgsime buhalterinės asmens ypatybes, būdingas pelno nesiekiančioms įmonėms bei plačiau aptarsime šį juridinio asmens tipą.

Pelno nesiekiančios organizacijos, dar kitaip vadinamos nevyriausybinėmis (populiari NVO santrumpa), gali vykdyti labai įvairias veiklas. Tai gali būti tiek į vieną būrį suėję bendraminčiai, tiek, pavyzdžiui, švietimo (ar bet kokias kitas) paslaugas privatiems asmenims ar įstaigoms teikiančios organizacijos. Natūralu, jog minėtos veiklos pelno nesiekiančioms organizacijoms atneša…pelno. Ironiška, ar ne? Jei pastarosios gauna pelno, tai kuo šios skiriasi nuo paprastų verslo įmonių? Kas daroma su NVO uždirbtu pelnu? Pagal LR įstatymus, visoms pelno nesiekiančioms organizacijoms (asociacijoms, viešosioms įstaigoms, labdaros ir paramos fondams) galioja pelno nedalijimo principas, kuris pastarosioms uždirbti pelną leidžia, tačiau šis negali būti dalinamas nariams. NVO uždirbtas pelnas turi būti panaudotas įmonės įstatuose numatytiems tikslams siekti. Toks ir yra esminis pelno nesiekiančių įmonių bei verslo bendrovių skirtumas.

Pelno nesiekiančių įmonių buhalterinė apskaita apima ir organizacijos narių atlyginimo apskaitą. Dažnam gali kilti klausimas, negi pelno nesiekiančių organizacijų nariai dar ir atlyginus gauna? Negi ne iš geros valios dirba pastarieji? NVO darbo nederėtų painioti su savanoriška veikla, kuria, kaip tam tikra laisvalaikio forma, užsiimama retkarčiais. Tuo tarpu į NVO veiklą investuojamas laikas bei pastangos prilygsta įprastam darbui, tad, logiška, jog ir darbuotojams mokami atlyginimai. Juk ne oru šie moka už maistą, būstą, vaikų išlaikymą bei kitas paslaugas, būtinas oriam gyvenimui. Tinkamai įvertinus NVO narių darbą (tiek žodžiu, tiek materialine išraiška), galima tikėtis, jog pastarieji dės visas pastangas, jog įstatuose iškelti tikslai būtų vykdomi. Aišku, pasitaiko išimtinių atvejų, kai nesąžiningi verslininkai, besidangstantys neva visuomeniška veikla, bando gudriai apeiti jau minėtą pelno nedalijimo principą. Aišku, pelno jie nesidalina, tačiau išmoka sau nekuklius atlyginimus. Liūdna, jog toks elgesys teršia ir NVO, kurios iš tiesų atlieka kilnius darbus, gerą vardą.

pelno nesiekianciu imoniu buhalterine apskaita

Aptarus kelis niuansus, susijusius su NVO veikla, akivaizdu, jog pelno nesiekiančių įmonių buhalterinė apskaita taip pat yra aktuali tema. Priminsime, jog buhalterijos tvarkymas būtinas visoms įmonėms, kuriose vyksta bet kokios finansinės operacijos. Aišku, yra tam tikri buhalterinės apskaitos niuansai, susiję ne tik su įmonės veiklos sritimi, bet ir juridinio asmens tipu. Pelno nesiekiančių įmonių buhalterinė apskaita yra tvarkoma remintis buhalterinės apskaitos įstatymu bei finansų ministro patvirtintu įstatymu „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo”. Reguliariai peržiūrint įstatymus, priimamos tam tikros pertvarkos. Žemiau pateikti paskutiniai pakeitimai, patvirtinti 2018 m. gruodžio 22 d., tiesiogiai palietę pelno nesiekiančių įmonių buhalterinę apskaitą.

• Papildytos bendrosios apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo nuostatų taiyklės.
• Nematerialusis, materialausis, finansinis turtas bei atsargos išskaidyti į atskiras grupes.
• Atlikti pokyčiai nuosavo kapitalo struktūroje.
• Atliktas finansavimo šaltinių sąrašo praplėtimas.
• Atliktas išlaidų, priskiriamų prie nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimo savikainos, detalizavimas.
• Principai, apimantys apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimą ir apskaitos klaidų taisymą, išdėstyti atskirai.
• Balansas NVO ataskaitoje pakeistas finansinės būklės ataskaita.
• Atliktas finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitų formos atnaujinimas.
• Taisyklės, reglamentuojančios pelnio nesiekiančių įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą, papildytos naujomis pavyzdinėmis ataskaitų formomis apie gautą ir suteiktą paramą.
• Atlikti pakeitimai pelno nesiekiančių juridinių asmenų sąskaitų plane.

Galvojant apie racionalų lėšų panaudojimą, pelno nesiekiančių įmonių apskaitos tvarkymas turėtų būti patikėtas šią paslaugą teikiančioms įmonėms, o ne atskirą etatą turinčiam buhalteriui.

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams. Gera apskaitos kaina. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės