rugsėjo 25, 2019 Jugma UAB

Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai

Ilgalaikis turtas yra ilgesnį laiką naudojamas vertingesnis turtas. Ilgalaikiam turtas skaitomas, kai naudojamas verslo daugiau negu vienerius metus bei viršija minimalią sumą, kuri yra nustatyta norint pripažinti turta ilgalaikiu.

UAB Jugma yra pasirengusi konsultuoti įvairiais klausimais susijusiais su ilgalaikiu materialiuoju turtu bei buhalterine apskaita. Potencialiems klientams konsultacijos yra nemokamos! Taip pat atliekame visas buhalterines paslaugas.

ilgalaikio turto apskaitos dokumentai

Pagal turto pobūdi ilgalaikis turtas skirstomas į kelis tipus:

1. išankstiniai apmokėjimai ir nebaigta statyba – visos montavimo, projektavimo, statybos, konservavimo ir kt panašios išlaidos, išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą padarytos iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti.
2. biuro įranga ir balda – kompiuterinė biuro įranga, baldai ir kt. įranga: kitas panašus ilgalaikis materialusis turtas, inventorius, organizacinė technika – išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes;
3. transporto priemonės – autobusai, krovininiai ir lengvieji automobiliai ir kt. motorinės transporto priemonės, skirtos žmonėms ir kroviniams pervežti, kurios yra teisiškai registruotos.
4. įrenginiai ir mašinos – įrenginiai ir gamybos mašinos, ir kt. atitinkamas ilgalaikis materialusis turtas;
5. kilnojamosios kultūros vertybės;
6. kitas ilgalaikis materialusis turtas – įvairus ilgalaikis materialusis turtas, kuris nepriskirtas prie kitų 7. ilgalaikio materialiojo turto grupių;
7. žemė;
8. pastatai – negyvenamieji ir gyvenamieji pastatai, išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes;
9. infrastruktūros ir kiti statiniai – infrastruktūros statiniai, t. y. elektros energijos ir vandens tiekimo sistemos, kanalizacijos sistemos, komunikacijos tinklai, tuneliai, viadukai, tiltai keliai ir kiti statiniai;
10. nekilnojamosios kultūros vertybės;

Pagal būseną ilgalaikis turtas skirstomas į:
1. atiduotą pasaugai.
2. gautą pasaugai;
3. įsigytą pagal sutartis, atitinkančias finansinės nuomos (lizingo) sutartis;
4. atiduotą panaudai;
5. naudojamą pagal panaudą;
6. išnuomotą;
7. nuomojamą;
8. valdomą, naudojamą ir disponuojamą patikėjimo teise;
9. nuosavą;

ilgalaikis turtas pagal naudojimo būklę skirstomas į:
1. nenaudojam įstaigos veikloje;
2. naudojama įstaigos veikloje;

Visos reikalingos buhalterines paslaugos jūsų įmonei susijusios su ilgalaikiu turtu ir ne tik. Vedame apskaita nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės, teiraukitės dėl geriausios buhalterinės paslaugos kainos.

Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos dokumentus sąlygiškai galima sugrupuoti taip:

1. Ilgalaikio turto likvidavimo ar perleidimo dokumentai.
2. Ilgalaikio turto inventorizavimo ir periodinio tikrinimo dokumentai,
3. Ilgalaikio turto remonto ir eksploatacijos dokumentai,
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo dokumentai,
5. Ilgalaikio turto naudojimo pradžios ir įsigijimo dokumentai,

Informatyvi ir racionali ilgalaikio turto apskaita neįmanoma, jei nevedama patvirtinta ir aiški šio turto vidinė apskaita. Todėl įmonė, atsižvelgdama į savo turto apsaugos ir vidinės kontrolės reikalavimus (turto, pajamavimo ir nurašymo perkėlimo iš vieno padalinio į kitą kontrolę ir kt.), pasirinktą ekonominę strategiją (pasirinkus nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus, apskaitos duomenų detalizavimo lygį, metodus bei nusistatytą įsigijimo vertės ribą, virš kurios turtas priskiriamas ilgalaikiam) pati turi suformuoti vidinės ilgalaikio turto buhalterinės apskaitos modelį. Pagal šį modelį nustatoma reikalingi ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Taip pat labai svarbu teisingai ir laiku finansinėje apskaitoje užfiksuoti operacijas su ilgalaikiu turtu, nes tai turi ilgalaikį ir tiesioginį poveikį įmonės ūkinės veiklos rezultatams – nuostoliui ar pelnui.

Jeigu kyla klausimų apie apskaitos dokumentus prašome teirautis. Konsultuojame visais klausimais ir atliksime apskaitos paslaugas – buhalterinės paslaugos kaina tik nuo 59eur/mėn.

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės